Wetsvoorstel en memorie van toelichting

Op deze pagina vindt u het wetsvoorstel voor een Algemene Informatiewet en een memorie van toelichting. Daarin leest u de aanleiding en het doel van het wetsvoorstel en wat het in het wetsvoorstel geregeld wordt. Beide teksten betreffen concepten en zijn dus nog geen eindversies. Ze moeten de formele stappen in het wetgevingsproces nog doorlopen.

We werken toe naar een responsieve overheid. Dat betekent dat we onze omgeving goed willen informeren over en betrekken bij onze activiteiten. Om die reden maken we het wetsvoorstel en de memorie van toelichting openbaar voordat ze formeel afgestemd en definitief zijn. Dan kan iedereen meedenken en inbreng leveren. 

Aan de hand van de reeds ontvangen feedback, zijn de eerste versies van de wettekst en de memorie van toelichting aangescherpt. Op deze pagina vindt u zowel de eerste versies van 25 mei 2023 als de nieuwe versies van 29 september 2023:

Wetsvoorstel en memorie van toelichting Algemene informatiewet
Wetsvoorstel Memorie van toelichting
Versie 2: september 2023 Versie 2:  september 2023
Versie 1: mei 2023 Versie 1: mei 2023

Reageren op de conceptteksten

Heeft u een vraag over de Algemene informatiewet? Wellicht vindt u het antwoord bij de veelgestelde vragen. Hier vindt u ook de antwoorden op vragen die wij via het contactformulier ontvangen. Wij publiceren dit alleen na akkoord van de indiener.

Staat uw vraag er niet tussen of heeft u een voorstel en wilt u reageren op de conceptteksten? Dan kunt u gebruikmaken van het reactieformulier.

Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

1
00:00:00,480 --> 00:00:03,680
De overheid neemt veel besluiten die
burgers en bedrijven raken.

2
00:00:03,960 --> 00:00:06,000
Bijvoorbeeld over
het verlenen van vergunningen...

3
00:00:06,120 --> 00:00:08,160
of het toekennen van uitkeringen.

4
00:00:08,160 --> 00:00:12,240
Maar ook over de aanleg van wegen of het
oplossen van milieu- of klimaatproblemen.

5
00:00:12,960 --> 00:00:17,040
Om die besluiten te kunnen nemen
wordt heel veel informatie verzameld en gebruikt.

6
00:00:17,200 --> 00:00:19,080
Informatie van burgers en bedrijven.

7
00:00:20,040 --> 00:00:22,320
Het is belangrijk dat de juiste informatie...

8
00:00:22,440 --> 00:00:25,320
op het juiste moment,
 op de juiste plek beschikbaar is.

9
00:00:25,440 --> 00:00:27,640
Dan kan de overheid goede besluiten nemen.

10
00:00:28,480 --> 00:00:30,720
Burgers en bedrijven moeten 
op de hoogte kunnen zijn...

11
00:00:30,720 --> 00:00:33,720
van wanneer en waarom besluiten genomen worden.

12
00:00:33,960 --> 00:00:36,520
Ook het parlement moet 
goed worden ingelicht...

13
00:00:36,640 --> 00:00:40,040
en de pers en toekomstige generaties 
moeten zaken kunnen nazoeken.

14
00:00:40,800 --> 00:00:45,240
Een goede informatiehuishouding en goede informatiestromen zijn hierbij van groot belang.

15
00:00:45,600 --> 00:00:49,600
Alleen dan kan de overheid
open, responsief en proactief zijn.

16
00:00:50,400 --> 00:00:51,920
Nu is dat nog niet het geval.

17
00:00:52,040 --> 00:00:56,200
Er is wel veel informatie, maar deze is
niet altijd goed opgeslagen of ontsloten.

18
00:00:56,760 --> 00:01:00,320
En er zijn vaak belemmeringen om
informatie te delen, waardoor burgers niet goed...

19
00:01:00,440 --> 00:01:03,440
geholpen kunnen worden en
waardoor de overheid minder goed...

20
00:01:03,560 --> 00:01:06,480
tot oplossingen komt
voor maatschappelijke vraagstukken.

21
00:01:06,640 --> 00:01:09,640
De Algemene informatiewet brengt
hier verandering in.

22
00:01:10,000 --> 00:01:13,640
De wet biedt regels om de samenhang
tussen bestaande informatiewetten...

23
00:01:13,800 --> 00:01:16,560
zoals de Wet open overheid, de Archiefwet...

24
00:01:16,680 --> 00:01:19,640
en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming te verbeteren.

25
00:01:21,000 --> 00:01:25,440
De Algemene informatiewet brengt samenhang 
in de informatierechten van burgers.

26
00:01:25,800 --> 00:01:30,240
Ook scherpt ze de informatienormen aan
waar overheidsorganisaties aan moeten voldoen.

27
00:01:30,720 --> 00:01:34,040
Tot slot regelt de wet een betere sturing
op informatiehuishouding...

28
00:01:34,200 --> 00:01:37,200
zodat die blijft voldoen aan
de eisen van de tijd.

29
00:01:37,480 --> 00:01:42,080
Met deze wet zetten we een grote stap op weg 
naar een duurzame informatiehuishouding.

30
00:01:42,880 --> 00:01:45,240
Meer weten over
de Algemene informatiewet?

31
00:01:45,360 --> 00:01:51,000
Kijk op: rcihh.nl/informatiewet