Reactie van Frank Robben op de brief van Arre Zuurmond

Weblogs

In zijn open brief aan Frank Robben, oprichter van de Belgische Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), stelde Arre Zuurmond de vraag welke drie belangrijkste wettelijke bepalingen cruciaal zijn geweest voor het succes van de KSZ. Lees hieronder de reactie van Frank Robben.

Wilt u reageren op deze brief? Dan kunt u het formulier onderaan deze pagina gebruiken. Ook kunt u een reactie achterlaten onder het bijbehorende LinkedIn-bericht.

Een overzicht van alle brieven vindt u op deze pagina.

Dag Arre,

Er bestaat een heel uitgewerkt wettelijk kader over de informatiehuishouding in de Belgische sociale sector. Zoals gevraagd, beperk ik me tot de 3 soorten wettelijke bepalingen die ik het meest cruciaal vind. In een poging om het toch een beetje luchtig te houden, vermeld ik af en toe een quote.

De optimalisatie van de gegevensverwerking in de sociale sector is een voortdurend proces, zowel van verandering, als van bewaking van bepaalde beginselen (zoals eenmalige, multifunctionele gegevensinzameling en automatische toekenning van rechten) bij de uitvaardiging en toepassing van nieuwe regelgeving.

Drie belangrijke kritische succesfactoren (KSF) daarbij zijn m.i.

  1. een heldere, gedragen, stabiele visie, vertaald in rechten die door de sociaal verzekerde en zijn werkgever kunnen worden afgedwongen;
  2. een organisatie die het proces planmatig stuurt, coördineert en opvolgt, en die wordt beheerd door vertegenwoordigers van alle stakeholders;
  3. een structurele waarborg op gegevensbescherming.

De eerste KSF waarborgt dat er een duidelijk, longitudinaal referentiekader is, en iedereen permanent in dezelfde richting werkt.

"The biggest problem is not to let people accept new ideas, but to let forget them the old ones (John Maynard Keynes)”

De tweede KSF zorgt ervoor dat het veranderingsproces daadwerkelijk en planmatig wordt doorgevoerd, dat elke nieuwe maatregel conform is aan het referentiekader en dat het proces door alle stakeholders gedragen wordt. Ze beslissen immers zelf samen binnen het longitudinaal referentiekader.

“A goal is a dream with a deadline (Napoleon Hill)”

“If you want to go fast, go alone. If you want to ga far, go together (African proverb)”

De derde KSF biedt de sociaal verzekerden en hun werkgevers het nodige vertrouwen in een correcte omgang met hun persoonsgegevens.

“Trust is fragile. Don’t break it. Once broken, it will never come back in its original shape  (Invajy)”

Concreet zijn deze KSF’s vertaald in bepalingen vervat in de wet tot oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Een heldere, gedragen, stabiele visie, vertaald in rechten die door de sociaal verzekerde en zijn werkgever kunnen worden afgedwongen

Gegevens worden éénmaal ingezameld overeenkomstig een gestandaardiseerd gegevensmodel door de sociale sector in zijn geheel en na kwaliteitscontrole door alle instanties gebruikt voor de toepassing van de sociale bescherming. Daartoe mag alle regelgeving enkel verwijzen naar dat gestandaardiseerd gegevensmodel, zodat de beschikbare gegevens multifunctioneel kunnen worden gebruikt.

De instanties belast met de toepassing van de sociale bescherming kennen sociale rechten maximaal automatisch toe op basis van de beschikbare gegevens. Ze hebben de wettelijke verplichting reeds beschikbare gegevens bij elkaar te betrekken via het onderling netwerk voor gegevensuitwisseling, en niet opnieuw op te vragen bij de sociaal verzekerde of zijn werkgever. De sociaal verzekerde en zijn werkgever hebben het recht te weigeren een tweede maal dezelfde gegevens te verstrekken zonder dat hun sociale bescherming in het gedrang komt.

Een organisatie die het proces stuurt, coördineert en opvolgt, en die wordt medebeheerd door vertegenwoordigers van alle stakeholders

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) heeft de wettelijke opdracht om de visie om te zetten in veranderingsprojecten en te bewaken dat alle nieuwe regelgeving en processen conform zijn aan de visie. De KSZ wordt beheerd door vertegenwoordigers van alle stakeholders: werknemers, zelfstandigen, werkgevers, instellingen van sociale zekerheid en beleidsvoerders (zowel de ministers bevoegd voor sociale bescherming als de minister van begroting). Alle projecten, hun uitvoering en hun opvolging worden dus medebeslist door deze stakeholders met de wettelijk vastgelegde visie als referentiekader.

Een structurele waarborg op gegevensbescherming

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt voor rechtmatige doeleinden en in de mate dat ze relevant zijn voor het bereiken van deze doeleinden. Elke uitwisseling van persoonsgegevens vereist een principiële machtiging van een onafhankelijk, door het Parlement aangesteld Informatieveiligheidscomité dat vastlegt welke concrete persoonsgegevens tussen welke instanties voor welke doeleinden over welke personen mogen worden uitgewisseld met welke informatieveiligheidsmaatregelen. De KSZ waakt erover dat bij elke concrete uitwisseling van persoonsgegevens aan de voorwaarden van deze machtiging is voldaan.

Vriendelijke groeten,

Frank Robben

Beeld: ©Rijksoverheid / Hilbert Krane

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.