Algemene informatiewet: nieuwe versies wettekst en memorie van toelichting

Op initiatief van de regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond wordt gewerkt aan een wetsvoorstel voor een Algemene informatiewet. De pijlers van de wet worden gevormd door rechten voor de burger, plichten van de overheid en sturing op een goede en eenduidige inrichting van de informatiehuishouding van de overheid. De aangepaste conceptversies van de wettekst en de memorie van toelichting zijn nu beschikbaar.

Beeld: ©Rijksoverheid

De regeringscommissaris werkt toe naar een responsieve overheid en heeft zoveel mogelijk mensen betrokken bij de uitwerking van de wet. In mei werden de eerste conceptversies van de wettekst en de memorie van toelichting openbaar gemaakt via deze website. Hiermee is iedereen in staat gesteld om mee te denken en inbreng te leveren, voordat de teksten formeel afgestemd en definitief zijn.

Nieuwe versies beschikbaar

Reacties die via het online contactformulier zijn ontvangen, zijn beantwoord en - indien de indiener ermee akkoord ging - geanonimiseerd gepubliceerd op de website. Op deze manier wil de regeringscommissaris zo transparant mogelijk communiceren. Alle inbreng is inmiddels gelezen en beantwoord, zorgvuldig gewogen en indien relevant verwerkt in de nieuwe versie van de wettekst en/of de memorie van toelichting. Beide documenten zijn via deze website te raadplegen.
 

Animatievideo en factsheet

Benieuwd wat de nieuwe Algemene informatiewet inhoudt, wat het doel is, wat de wet regelt en wat de voordelen zijn? Bekijk de nieuwe animatievideo of raadpleeg de factsheet. Het antwoord op veelgestelde vragen kunt u lezen in de Vragen en antwoorden.

1
00:00:00,480 --> 00:00:03,680
De overheid neemt veel besluiten die
burgers en bedrijven raken.

2
00:00:03,960 --> 00:00:06,000
Bijvoorbeeld over
het verlenen van vergunningen...

3
00:00:06,120 --> 00:00:08,160
of het toekennen van uitkeringen.

4
00:00:08,160 --> 00:00:12,240
Maar ook over de aanleg van wegen of het
oplossen van milieu- of klimaatproblemen.

5
00:00:12,960 --> 00:00:17,040
Om die besluiten te kunnen nemen
wordt heel veel informatie verzameld en gebruikt.

6
00:00:17,200 --> 00:00:19,080
Informatie van burgers en bedrijven.

7
00:00:20,040 --> 00:00:22,320
Het is belangrijk dat de juiste informatie...

8
00:00:22,440 --> 00:00:25,320
op het juiste moment,
 op de juiste plek beschikbaar is.

9
00:00:25,440 --> 00:00:27,640
Dan kan de overheid goede besluiten nemen.

10
00:00:28,480 --> 00:00:30,720
Burgers en bedrijven moeten 
op de hoogte kunnen zijn...

11
00:00:30,720 --> 00:00:33,720
van wanneer en waarom besluiten genomen worden.

12
00:00:33,960 --> 00:00:36,520
Ook het parlement moet 
goed worden ingelicht...

13
00:00:36,640 --> 00:00:40,040
en de pers en toekomstige generaties 
moeten zaken kunnen nazoeken.

14
00:00:40,800 --> 00:00:45,240
Een goede informatiehuishouding en goede informatiestromen zijn hierbij van groot belang.

15
00:00:45,600 --> 00:00:49,600
Alleen dan kan de overheid
open, responsief en proactief zijn.

16
00:00:50,400 --> 00:00:51,920
Nu is dat nog niet het geval.

17
00:00:52,040 --> 00:00:56,200
Er is wel veel informatie, maar deze is
niet altijd goed opgeslagen of ontsloten.

18
00:00:56,760 --> 00:01:00,320
En er zijn vaak belemmeringen om
informatie te delen, waardoor burgers niet goed...

19
00:01:00,440 --> 00:01:03,440
geholpen kunnen worden en
waardoor de overheid minder goed...

20
00:01:03,560 --> 00:01:06,480
tot oplossingen komt
voor maatschappelijke vraagstukken.

21
00:01:06,640 --> 00:01:09,640
De Algemene informatiewet brengt
hier verandering in.

22
00:01:10,000 --> 00:01:13,640
De wet biedt regels om de samenhang
tussen bestaande informatiewetten...

23
00:01:13,800 --> 00:01:16,560
zoals de Wet open overheid, de Archiefwet...

24
00:01:16,680 --> 00:01:19,640
en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming te verbeteren.

25
00:01:21,000 --> 00:01:25,440
De Algemene informatiewet brengt samenhang 
in de informatierechten van burgers.

26
00:01:25,800 --> 00:01:30,240
Ook scherpt ze de informatienormen aan
waar overheidsorganisaties aan moeten voldoen.

27
00:01:30,720 --> 00:01:34,040
Tot slot regelt de wet een betere sturing
op informatiehuishouding...

28
00:01:34,200 --> 00:01:37,200
zodat die blijft voldoen aan
de eisen van de tijd.

29
00:01:37,480 --> 00:01:42,080
Met deze wet zetten we een grote stap op weg 
naar een duurzame informatiehuishouding.

30
00:01:42,880 --> 00:01:45,240
Meer weten over
de Algemene informatiewet?

31
00:01:45,360 --> 00:01:51,000
Kijk op: rcihh.nl/informatiewet