Beleidskompas

Het schrijfteam van de Algemene informatiewet heeft het Beleidskompas doorlopen. Dit is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid. Hieronder worden de bevindingen van de schriftelijke voorbereiding en de uitkomsten van de werksessies op hoofdlijnen weergegeven. 

Het Beleidskompas vervangt het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Bij de start van een maatschappelijk opgave, herziening van bestaand beleid of een nieuw beleidsdossier wordt gebruik gemaakt van het Beleidskompas. Het biedt een structuur met vijf stappen om beleid te ontwikkelen. Bij elke stap wordt bekeken welke belanghebbenden betrokken moeten worden. De werking van het Beleidskompas is beproefd aan de hand van pilots. Het voornemen om te komen tot een Algemene informatiewet was één van de pilots. 
 

Antwoord op vijf vragen

Het Beleidskompas bestaat standaard uit de volgende vijf vragen:

 1. Wat is het probleem?
 2. Wat is het beoogde doel?
 3. Wat zijn opties om het doel te realiseren?
 4. Wat zijn de gevolgen van de opties?
 5. Wat is de voorkeursoptie?

Daarnaast is er een terugkerende vraag: ‘Wie zijn de belanghebbenden?’

De eerste twee vragen en de terugkerende vraag zijn door het schrijfteam van de Algemene informatiewet schriftelijk voorbereid. Vervolgens zijn van januari tot maart 2023 drie sessies gehouden waarin de laatste drie vragen zijn uitgewerkt.

Uitkomsten werksessies

Deelnemende partijen

Aan deze sessies werd deelgenomen door medewerkers van:

 • Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
 • Interprovinciaal overleg (IPO)
 • Koninklijke Vereniging voor Archiefsector Nederland
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Nationaal Archief
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Drie geslaagde sessies

We kijken terug op drie geslaagde sessies waarin de koers die we voor ogen hadden voor de Algemene informatie wet werd bevestigd. Met name de driedeling wettelijk kader, sturing/toezicht en een mechanisme voor het vergemakkelijken van legitieme gegevensdeling (commissiegedachte). We zijn niet op één voorkeursoptie uitgekomen, maar nemen de drie opties mee in de verdere uitwerking.

Het is nog wel zoeken naar de manier waarop we de uitkomsten van de sessies zichtbaar kunnen verwerken in de memorie van toelichting. De aansluiting tussen Beleidskompas en de daaraan gelinkte Schrijfwijzer memorie van toelichting zou ook nog nader bekeken kunnen worden.