Over ons

Met de benoeming van Arre Zuurmond als Regeringscommissaris Informatiehuishouding wordt extra ingezet om de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen. 

Als boegbeeld van het werk aan een verbeterde informatiehuishouding zorgt hij voor politiek en bestuurlijk draagvlak en voor de bespoediging van het generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’. Hij stimuleert dat overheden, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, de informatiehuishouding verbeteren. Samen met de ministeries benoemt hij de knelpunten en draagt hij oplossingen aan. 

Aanleiding

Het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) toont ons een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid. Al een aantal jaren is bekend dat de informatiefunctie binnen het Rijk versterkt moet worden.

Met programma’s als Open Overheid en het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk is gewerkt aan de verbetering van de transparantie en de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. De POK heeft echter geconstateerd dat de informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid (nog steeds) onvoldoende is en dat achter deze gebrekkige informatievoorziening een tekortschietende informatiehuishouding schuilgaat.

Het kabinet heeft in zijn reactie op de bevindingen van deze ondervragingscommissie besloten een Regeringscommissaris Informatiehuishouding aan te stellen om extra werk te maken van het verbeteren van de informatiehuishouding bij de Rijksoverheid. Op 17 december 2021 meldt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer dat Dr. A. (Arre) Zuurmond met ingang van 1 januari 2022 is benoemd tot Regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Het Generiek Actieplan "Open op Orde"

Met het generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ is ingezet op de structurele verbetering van de informatiehuishouding van de gehele Rijksoverheid. De Regeringscommissaris Informatiehuishouding is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit actieplan en spreekt departementen aan op de voortgang van de departementale plannen. Ook de afzonderlijke actieplannen van de departementen en andere organisaties binnen het Rijk vallen hieronder.

Opdracht van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding zal, onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als aanjager de uitvoering van het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ bevorderen. De opdracht is tweeledig:

  1. Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het kabinet over de geplande aanpak en de bereikte resultaten ten aanzien van het op orde brengen en verduurzamen van de informatiehuishouding van de (Rijks)overheid.
  2. Aanjagen van het maatschappelijk gesprek en fungeren als boegbeeld van de gewenste verandering.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten van de Regeringscommissaris ten aanzien van een duurzame informatiehuishouding en de noodzakelijke verbeterstappen hierin zijn:

  • De verbeteraanpak moet zich niet alleen richten op de Rijksoverheid maar op de gehele overheid.
  • In lijn met de nieuwe Archiefwet gaat het hierbij niet alleen om het op orde hebben van een ‘documentenhuishouding’ maar om het beheren van alle vormen van informatie op alle vormen van informatiedragers. Ook het ‘gegevensbeheer’ moet goed zijn ingericht.
  • De verbeterstrategie van de informatiehuishouding moet zorgdragen voor een onomkeerbare bijdrage aan de noodzakelijke transformatie van de overheid tot een overheid die past bij de huidige digitale samenleving.
  • De dienstverlening van de overheid kan en moet beter. Om dit te realiseren, zal de overheid beter gebruik moeten gaan maken van de kansen die de 21e-eeuwse informatiesamenleving biedt.
  • Voor de realisatie van de gestelde ambities is het noodzakelijk dat deze vertaald worden naar concrete kaders en praktische werkwijzen en dat hierop gestuurd kan worden.