Nieuwe versie Algemene informatiewet en memorie van toelichting

Op initiatief van de regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond wordt gewerkt aan een wetsvoorstel voor een Algemene informatiewet. De opnieuw aangepaste conceptversies van de wettekst en de memorie van toelichting zijn nu beschikbaar.

Beeld: ©Open Universiteit

Ten opzichte van de versie van september 2023 zijn in deze versie van het wetsvoorstel de volgende wijzigingen doorgevoerd. 

Nieuwe onderwerpen:

 • In het wetsvoorstel is het beginsel van vrij verkeer van informatieobjecten opgenomen (artikel 3) en een algemene zorgplicht voor overheidsorganen (artikel 7).
 • De reikwijdte van het wetsvoorstel is expliciet opgenomen (in artikel 2). 

Vervallen onderwerpen:

 • De belangen en verplichtingen uit andere wetten (zoals Archiefwet en Woo) worden niet langer herhaald als verplichting voor overheidsorganen. 
 • Het artikel dat zag op ondersteuning van herstel van fouten in overheidsregistraties is vervallen uit dit wetsvoorstel en wordt opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de Wet digitale overheid. 

Wijzigingen:

 • Het wetsvoorstel en de toelichting zijn anders geordend. 
 • De memorie van toelichting is aangevuld en aangepast. Er is een artikelsgewijze toelichting opgenomen. 
 • De begrippen (artikel 1) zijn geredigeerd. 
 • De stelselverantwoordelijkheid voor de minister van BZK is verduidelijkt met een verplichting om een visie op de informatiehuishouding vast te stellen en deze uit te werken in een uitvoeringsprogramma inclusief de verantwoording erover aan de Tweede Kamer.
 • Het verplichte gebruik van ontwikkelde (generieke) voorzieningen is opgesplitst en deels gedelegeerd naar lagere regelgeving (artikel 9). De taak van de minister van BZK ten aanzien van het ontwikkelen en beheer van die generieke voorzieningen is apart opgenomen (artikelen 12 t/m 14).
 • Het adviescollege heeft een bredere taak die op alle gegevensuitwisselingen ziet, en niet uitsluitend op persoonsgegevens.
 • Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt de artikelen en toelichting te verduidelijken. 
 • De wijziging van verschillende wetten (Archiefwet 2021, Wet open overheid en de Wet hergebruik overheidsinformatie) ter vervanging van het begrip 'document' door het begrip ‘informatieobject’.